เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
ตรวจเยี่ยมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลทะเลทรัพย์ (ร้านแสงตะวัน)
ตรวจเยี่ยมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลทะเลทรัพย์ (ร้านแสงตะวัน)