เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่
เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่
กิจกรรม
กิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน"