Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ภาษีน่ารู้
  การจดทะเบียนพาณิชย์
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ส่งผลกระทบให้กับประชาชนบางกลุ่มขาดรายได้มีรายได้ไม่เพียงสำหรับจัดหาอาหารให้กับทารกและเด็กเล็กซึ่งถือเป็นกลุ่มวัยที่เปราะบางต้องได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงนำมาซึ่งการระดมทุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดหาซื้อนมผงสำหรับเด็ก ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริจาคแบะขอรับบริจาคและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 กรมอนามัยจึงได้จัดทำแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและปฏิบัติตามแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID – 19 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 17)
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 (ดู : 24)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 21)
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA 2563) (ดู : 37)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เรื่องร่างรูปแบบเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง (ดู : 33)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายสนามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 71)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ดู : 39)
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 6 (ดู : 30)
ราคากลางก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม สายสนามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 38)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทะเลทรัพย์-ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 7 (ดู : 45)
ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งป่าตาล หมู่ที่ 4 (ดู : 40)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
 
พ่นยาฆ่าเชื้อและยากันยุง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 15)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำพิศดาร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกแก่งคอย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำศิลาวรรณ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs