Change Language Thai English
หน้าแรก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
เทศบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
  💠 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 รายเดือน)
  💠 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายปี)
  💠 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
  💠 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ภาษีน่ารู้
  การจดทะเบียนพาณิชย์
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์และนายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 23)
การยื่นภาษี (ดู : 23)
ชุดข้อมูลความรู้การเลือกตั้ง (ดู : 30)
เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 36)
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 86)
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 61)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายสนามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 156)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ดู : 107)
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 6 (ดู : 94)
ราคากลางก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม สายสนามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 130)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทะเลทรัพย์-ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 7 (ดู : 164)
ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งป่าตาล หมู่ที่ 4 (ดู : 103)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
 
จัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมถนน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุสภาวะพึ่งพิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 17)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 69)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 143)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 52)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำพิศดาร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกแก่งคอย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำศิลาวรรณ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs