Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ภาษีน่ารู้
  การจดทะเบียนพาณิชย์
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 6) 11 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (ดู : 12) 30 ก.ค. 2563
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ (ดู : 6) 1 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 36) 18 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 (ดู : 37) 29 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 32) 27 พ.ค. 2563
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA 2563) (ดู : 49) 12 พ.ค. 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เรื่องร่างรูปแบบเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง (ดู : 40) 20 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 70) 27 ม.ค. 2563
ระเบียบงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม_2548 (ดู : 33) 10 พ.ย. 2560
ประกาศประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (ดู : 34) 10 พ.ย. 2560
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 42) 10 พ.ย. 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 3 ประจำปี 2558 (ดู : 43) 24 ส.ค. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 28) 20 ส.ค. 2558
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 33) 10 ส.ค. 2558
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 28) 31 ก.ค. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 29) 29 ก.ค. 2558
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 (ดู : 28) 10 มิ.ย. 2558
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (ดู : 27) 10 พ.ค. 2558
เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี (ดู : 28) 1 พ.ค. 2558
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี (ดู : 29) 1 พ.ค. 2558
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 28) 30 เม.ย. 2558
กระดาษทำการกระทบยอด การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2558 (ดู : 29) 30 มี.ค. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 29) 25 ก.พ. 2558
กระดาษทำการกระทบยอด การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ดู : 31) 10 ก.พ. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 29) 3 ก.พ. 2558
กระดาษทำการกระทบยอด งบประมาณคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2558 (ดู : 29) 10 ม.ค. 2558
กระดาษทำการกระทบยอด การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (ดู : 27) 10 ธ.ค. 2557
กระดาษทำการกระทบยอด งบประมาณคงเหลือประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 (ดู : 27) 10 พ.ย. 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 27) 20 ต.ค. 2557
กระดาษทำการกระทบยอด งบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (ดู : 24) 10 ต.ค. 2557
กระดาษทำการกระทบยอด รายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)ประจำเดือน กันยายน 2557 (ดู : 24) 10 ก.ย. 2557
กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2557 (ดู : 26) 10 ส.ค. 2557
กระดาษทำการกระทบยอด งบประมาณคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (ดู : 27) 10 ก.ค. 2557
กระดาษทำการกระทบยอด รายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (ดู : 28) 10 มิ.ย. 2557
กระดาษทำการกระทบยอด รายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 (ดู : 25) 10 พ.ค. 2557
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู : 32) 10 เม.ย. 2557
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน ธันวาคม 2556 (ดู : 27) 10 ธ.ค. 2556
เรียกประชุมเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1 ประจำปี 2556 (ดู : 27) 29 พ.ย. 2556
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ดู : 32) 10 พ.ย. 2556
งบรายละเอียดรายรับจริงตามประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู : 28) 1 ต.ค. 2556
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน (ดู : 28) 30 ก.ย. 2556
งบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน 2556 (ดู : 29) 10 ก.ย. 2556
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม 2556 (ดู : 27) 10 ส.ค. 2556
เรียกประชุมเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2 ประจำปี 2556 (ดู : 30) 9 ส.ค. 2556
เรียกประชุมเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 1 ประจำปี 2556 (ดู : 25) 9 ส.ค. 2556
งบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 (ดู : 30) 10 พ.ค. 2556
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน เมษายน 2556 (ดู : 29) 10 เม.ย. 2556
งบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม 2556 (ดู : 28) 10 มี.ค. 2556
งบทดลอง (ดู : 29) 28 ก.พ. 2556
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 2 ประจำปี 2556 (ดู : 28) 13 ม.ค. 2556
งบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม 2556 (ดู : 25) 10 ม.ค. 2556
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1 ประจำปี 2556 (ดู : 28) 4 ม.ค. 2556
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน ธันวาคม 2555 (ดู : 23) 10 ธ.ค. 2555
งบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 (ดู : 24) 10 พ.ย. 2555
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด (ดู : 24) 10 ต.ค. 2555
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 3 ประจำปี 2556 (ดู : 25) 28 ส.ค. 2555
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีลสายเขาแม่พรม (ดู : 22) 23 ส.ค. 2555
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 ประจำปี 2555 (ดู : 26) 14 ส.ค. 2555
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2556 (ดู : 24) 30 เม.ย. 2555
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs