Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
เทศบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ภาษีน่ารู้
  การจดทะเบียนพาณิชย์
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การยื่นภาษี (ดู : 0) 25 ม.ค. 2564
ชุดข้อมูลความรู้การเลือกตั้ง (ดู : 6) 20 ม.ค. 2564
เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 12) 4 ม.ค. 2564
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 49) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 36) 11 พ.ย. 2563
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ดู : 32) 2 พ.ย. 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 45) 28 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 44) 28 ส.ค. 2563
ประกาศเทสบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 69) 25 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 61) 11 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (ดู : 46) 30 ก.ค. 2563
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ (ดู : 39) 1 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 70) 18 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 (ดู : 69) 29 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 71) 27 พ.ค. 2563
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA 2563) (ดู : 93) 12 พ.ค. 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เรื่องร่างรูปแบบเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง (ดู : 69) 20 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 117) 27 ม.ค. 2563
ระเบียบงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม_2548 (ดู : 66) 10 พ.ย. 2560
ประกาศประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (ดู : 63) 10 พ.ย. 2560
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 72) 10 พ.ย. 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 3 ประจำปี 2558 (ดู : 79) 24 ส.ค. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 58) 20 ส.ค. 2558
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 63) 10 ส.ค. 2558
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 54) 31 ก.ค. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 58) 29 ก.ค. 2558
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 (ดู : 59) 10 มิ.ย. 2558
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (ดู : 56) 10 พ.ค. 2558
เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี (ดู : 57) 1 พ.ค. 2558
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี (ดู : 61) 1 พ.ค. 2558
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 58) 30 เม.ย. 2558
กระดาษทำการกระทบยอด การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2558 (ดู : 58) 30 มี.ค. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 60) 25 ก.พ. 2558
กระดาษทำการกระทบยอด การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ดู : 60) 10 ก.พ. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 64) 3 ก.พ. 2558
กระดาษทำการกระทบยอด งบประมาณคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2558 (ดู : 58) 10 ม.ค. 2558
กระดาษทำการกระทบยอด การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (ดู : 61) 10 ธ.ค. 2557
กระดาษทำการกระทบยอด งบประมาณคงเหลือประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 (ดู : 54) 10 พ.ย. 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 57) 20 ต.ค. 2557
กระดาษทำการกระทบยอด งบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (ดู : 54) 10 ต.ค. 2557
กระดาษทำการกระทบยอด รายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)ประจำเดือน กันยายน 2557 (ดู : 53) 10 ก.ย. 2557
กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2557 (ดู : 55) 10 ส.ค. 2557
กระดาษทำการกระทบยอด งบประมาณคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (ดู : 55) 10 ก.ค. 2557
กระดาษทำการกระทบยอด รายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (ดู : 54) 10 มิ.ย. 2557
กระดาษทำการกระทบยอด รายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 (ดู : 52) 10 พ.ค. 2557
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู : 63) 10 เม.ย. 2557
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน ธันวาคม 2556 (ดู : 57) 10 ธ.ค. 2556
เรียกประชุมเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1 ประจำปี 2556 (ดู : 57) 29 พ.ย. 2556
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ดู : 61) 10 พ.ย. 2556
งบรายละเอียดรายรับจริงตามประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู : 57) 1 ต.ค. 2556
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน (ดู : 57) 30 ก.ย. 2556
งบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน 2556 (ดู : 61) 10 ก.ย. 2556
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม 2556 (ดู : 55) 10 ส.ค. 2556
เรียกประชุมเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2 ประจำปี 2556 (ดู : 59) 9 ส.ค. 2556
เรียกประชุมเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 1 ประจำปี 2556 (ดู : 53) 9 ส.ค. 2556
งบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 (ดู : 60) 10 พ.ค. 2556
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน เมษายน 2556 (ดู : 57) 10 เม.ย. 2556
งบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม 2556 (ดู : 56) 10 มี.ค. 2556
งบทดลอง (ดู : 56) 28 ก.พ. 2556
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 2 ประจำปี 2556 (ดู : 56) 13 ม.ค. 2556
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs