Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
เทศบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ภาษีน่ารู้
  การจดทะเบียนพาณิชย์
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายสนามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 130) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ดู : 84) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 6 (ดู : 71) 17 ธ.ค. 2562
ราคากลางก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม สายสนามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 99) 28 ก.ย. 2561
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทะเลทรัพย์-ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 7 (ดู : 123) 31 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งป่าตาล หมู่ที่ 4 (ดู : 82) 31 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองติ่ง-หนองเงิน หมู่ที่1,8 (ดู : 55) 31 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนสายคลองน้อย หมู๋ที่ 5 (ดู : 53) 25 ม.ค. 2560
ประกาศอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (ดู : 52) 25 ม.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย (ดู : 55) 25 ม.ค. 2560
ประกาศสอบราคาซื้อรถ (ดู : 54) 25 ม.ค. 2560
ประมาณการราคาก่อสร้างถนนสายชัยรัตน์พัฒนาหมู่ที่ 5 (ดู : 50) 25 ม.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสายสนามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 49) 14 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิดข้างถนนสายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 6 (ดู : 50) 14 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบาบนน้ำแบบเปิดข้างถนนสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 และโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตข้างถนนสายปากบ่อ หมู่ที่ 5 (ดู : 50) 14 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล้กห้วยเรียง หมู่ที่ 2 (ดู : 59) 14 มิ.ย. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8 (ดู : 52) 25 พ.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.2 (ดู : 55) 25 พ.ค. 2559
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีลสายวันเฉลิม หมู่ที่ 7 (ดู : 54) 25 พ.ค. 2559
ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแตง (ดู : 54) 24 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ดู : 56) 28 ม.ค. 2558
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปา (ดู : 49) 28 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 53) 7 พ.ย. 2557
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านบ่อนก หมู่ที่ 6 (ดู : 60) 7 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 52) 17 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 56) 17 ต.ค. 2557
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ดู : 54) 17 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ดู : 51) 2 ก.ค. 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 53) 19 ธ.ค. 2556
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ (ดู : 51) 5 พ.ย. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 52) 18 ต.ค. 2556
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีลสายจันทร์เจริญ (ดู : 50) 27 ส.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษษศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 49) 27 ส.ค. 2556
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน (ดู : 53) 3 ต.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 56) 20 ส.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs