Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ภาษีน่ารู้
  การจดทะเบียนพาณิชย์
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายสนามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 83) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ดู : 47) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 6 (ดู : 38) 17 ธ.ค. 2562
ราคากลางก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม สายสนามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 50) 28 ก.ย. 2561
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทะเลทรัพย์-ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 7 (ดู : 55) 31 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งป่าตาล หมู่ที่ 4 (ดู : 52) 31 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองติ่ง-หนองเงิน หมู่ที่1,8 (ดู : 28) 31 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนสายคลองน้อย หมู๋ที่ 5 (ดู : 27) 25 ม.ค. 2560
ประกาศอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (ดู : 29) 25 ม.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย (ดู : 29) 25 ม.ค. 2560
ประกาศสอบราคาซื้อรถ (ดู : 27) 25 ม.ค. 2560
ประมาณการราคาก่อสร้างถนนสายชัยรัตน์พัฒนาหมู่ที่ 5 (ดู : 24) 25 ม.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสายสนามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 25) 14 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิดข้างถนนสายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 6 (ดู : 25) 14 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบาบนน้ำแบบเปิดข้างถนนสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 และโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตข้างถนนสายปากบ่อ หมู่ที่ 5 (ดู : 25) 14 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล้กห้วยเรียง หมู่ที่ 2 (ดู : 31) 14 มิ.ย. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8 (ดู : 25) 25 พ.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.2 (ดู : 29) 25 พ.ค. 2559
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีลสายวันเฉลิม หมู่ที่ 7 (ดู : 27) 25 พ.ค. 2559
ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแตง (ดู : 28) 24 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ดู : 27) 28 ม.ค. 2558
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปา (ดู : 23) 28 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 26) 7 พ.ย. 2557
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านบ่อนก หมู่ที่ 6 (ดู : 28) 7 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 24) 17 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 29) 17 ต.ค. 2557
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ดู : 25) 17 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ดู : 25) 2 ก.ค. 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 27) 19 ธ.ค. 2556
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ (ดู : 25) 5 พ.ย. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 25) 18 ต.ค. 2556
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีลสายจันทร์เจริญ (ดู : 24) 27 ส.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษษศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 24) 27 ส.ค. 2556
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน (ดู : 26) 3 ต.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 29) 20 ส.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs