Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ภาษีน่ารู้
  การจดทะเบียนพาณิชย์
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 36 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์  จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก และเห็นความสำคัญของการป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคเรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และ การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรค

ตลอดจน ฝึกปฏิบัติโดยการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการต่อยอดจากสิ่งที่เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน     โดย นางสาวรัชนีย์  ใจห้าว          หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

ในวันเสาร์ที่  23   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs