Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
เทศบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ภาษีน่ารู้
  การจดทะเบียนพาณิชย์
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 117 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 19 กันยายน 2561
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

ในโลกยุคปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เป็นไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาความเจริญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวม เป็นสังคมวัตถุนิยมเน้นการตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุ เป็นหลัก ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจทำให้รู้ไม่เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นความเห็นแก่ตัวจึงมากขึ้นในสังคม การรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้อยลง หวังพึ่งพิงผู้อื่นจนลืมพัฒนาตนเอง ทำให้ขาดหลักการพึ่งพาตนเอง และทำให้คนไทยลืมความเป็นมาว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และภายใต้การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้มีการนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มาปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยการพัฒนาไปในทุกมิติ มีการบูรณาการบนทางสายกลาง ด้วยความพอประมาณและมีเหตุผล รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 เรื่อง  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2553 โดยได้กำหนดพันธกิจในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดบริการสารธารณาให้กับประชาชนต่อไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน้อมนำหลักแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานให้กับสังคมไทย โดยการส่งเสริม ให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง สามารถปฏิบัติได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรมเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนที่มีความสนใจและเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคที่ปลอดภัยเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตร  ผ่านการกระบวนการกลุ่มและฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตในศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและชุมชนต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทนและการปศุสัตว์ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ /เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทนและการปศุสัตว์โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้/เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน /เพื่อส่งเสริมให้เกิดครัวเรือนและชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรเครือข่ายที่อยู่นอกพื้นที่

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs