Change Language Thai English
หน้าแรก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายธนวัฒน์ โพธิสาร
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
093-294-1926
 

นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
064-402-7779


 
ข้อมูลบุคลากร
    💠 คณะผู้บริหาร
    💠 สมาชิกสภาเทศบาล
    💠 หัวหน้าส่วนราชการ
    💠 สำนักปลัด
    💠 กองคลัง
    💠 กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  💠 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  💠 แผนดำเนินงานประจำปี
  💠 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  💠 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  💠 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  💠 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  💠 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติ
  💠งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  💠เรื่องอื่นๆ
  💠ประกาศ
รายงาน
  💠 รายงานการคลัง
  💠 รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  💠 รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  💠 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  💠 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  💠 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  💠 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กิจการสภา
  💠 รายงานการประชุมสภา
  💠 ประกาศ
  💠 เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  💠 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  💠 แผนพัฒนาบุคลากร
  💠 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  💠 คุณธรรม จริยธรรม
  💠 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  💠 ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  💠 นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  💠 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  💠 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  💠 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
จัดซื้อจัดจ้าง
  💠 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 รายเดือน)
  💠 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายปี)
  💠 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
  💠 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  💠 แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  💠 รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  💠 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  💠 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  💠 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  💠 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  💠 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  💠 ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  💠 องค์กรแห่งการเรียนรู้
  💠 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  💠 รายงานผลการดำเนินงาน
  💠 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยข้อง
  💠 ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  💠 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  💠 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  💠 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  💠 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  💠 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การบริการด้านสาธรณะ
  คำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์
  💠 แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การให้บริการ
  💠 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  💠 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  💠 ภาษีน่ารู้
  💠 การจดทะเบียนพาณิชย์
  💠 E - SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  💠 การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ประจำปี 2566 โดยเข้าตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยสแกน QR Code และทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/9q7ciq  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของทืี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 (ดู : 7)
ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด  (ดู : 140)
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 141)
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 153)
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 28)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ (ดู : 29)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการ (ดู : 146)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณคลองสะท้าน หมู่ที่ 4 (ดู : 15)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งป่าตาล ม.4 (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาสีเสียด ม.3 (ดู : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองน้อย ม.5 (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายประชาพัฒนา ม.6 (ดู : 38)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
 
โครงการจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันท้องถิ่นไทย 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แปลงผักโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกวรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 203)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 88)
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 96)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 161)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 453)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 440)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำพิศดาร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกแก่งคอย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำศิลาวรรณ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
E-mail Address : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : office@talasupcity.go.th
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs