Change Language Thai English
หน้าแรก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายธนวัฒน์ โพธิสาร
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
093-294-1926
 

นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
064-402-7779


 
ข้อมูลบุคลากร
    💠 คณะผู้บริหาร
    💠 สมาชิกสภาเทศบาล
    💠 หัวหน้าส่วนราชการ
    💠 สำนักปลัด
    💠 กองคลัง
    💠 กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  💠 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  💠 แผนดำเนินงานประจำปี
  💠 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  💠 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  💠 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  💠 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  💠 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติ
  💠งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  💠ประกาศ
รายงาน
  💠 รายงานการคลัง
  💠 รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  💠 รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  💠 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  💠 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  💠 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  💠 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กิจการสภา
  💠 ประกาศรายงานการประชุมสภาที่ผ่านการรับรอง
  💠 ประกาศกำหนดสมัยประชุม
  💠 เชิญประชุม/ประกาศการประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  💠 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  💠 แผนพัฒนาบุคลากร
  💠 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  💠 คุณธรรม จริยธรรม
  💠 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  💠 ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  💠 นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  💠 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  💠 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  💠 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
จัดซื้อจัดจ้าง
  💠 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 รายเดือน)
  💠 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายปี)
  💠 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
  💠 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  💠 แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  💠 รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  💠 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  💠 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  💠 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  💠 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  💠 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  💠 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  💠 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  💠 ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  💠 องค์กรแห่งการเรียนรู้
  💠 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  💠 รายงานผลการดำเนินงาน
  💠 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  💠 ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
  💠 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
  💠 ฐานข้อมูลผู้พิการ
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  💠 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  💠 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  💠 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  💠 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  💠 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การบริการด้านสาธรณะ
  คำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์
  💠 แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
  💠 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  💠 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  💠 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  💠 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  💠 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  💠 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  💠 ภาษีน่ารู้
  💠 การจดทะเบียนพาณิชย์
  💠 E - SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  💠 การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
ประกาศ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้ ติดต่อ กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โทร 077 655 080 ต่อ 15  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ดู : 13)
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ดู : 6)
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 13)
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 10)
ใบรับรองการประเมิน (ดู : 27)
หญิงตั้งครรภ์ (ดู : 54)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องกรวด-หนองเงิน หมู่ที่ 8 (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจันทร์เจริญ(ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขาแมว หมู่ที่ 1 (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คััน (ดู : 23)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 หมู่ที่ 8 (ดู : 18)
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวันเฉลิม หมู่ที่ 7 (ดู : 14)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทะเลทรัพย์ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลทรัพย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันออกพรรษา 30 ตุลาคม 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันปิยมหาราช 66
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกวรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 275)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 137)
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 150)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 212)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 523)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำพิศดาร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกแก่งคอย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำศิลาวรรณ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ คลิ๊กที่นี่
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
E-mail Address : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : office@talasupcity.go.th
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs