Change Language Thai English
หน้าแรก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายธนวัฒน์ โพธิสาร
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
093-294-1926
 
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
064-402-7779
 
ข้อมูลบุคลากร
    💠 คณะผู้บริหาร
    💠 สมาชิกสภาเทศบาล
    💠 หัวหน้าส่วนราชการ
    💠 สำนักปลัด
    💠 กองคลัง
    💠 กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  💠 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  💠 แผนดำเนินงานประจำปี
  💠 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  💠 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  💠 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  💠 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  💠 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติ
  💠งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  💠ประกาศ
รายงาน
  💠 รายงานการคลัง
  💠 รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  💠 รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  💠 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  💠 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  💠 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  💠 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กิจการสภา
  💠 ประกาศรายงานการประชุมสภาที่ผ่านการรับรอง
  💠 ประกาศกำหนดสมัยประชุม
  💠 เชิญประชุม/ประกาศการประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  💠 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  💠 แผนพัฒนาบุคลากร
  💠 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  💠 คุณธรรม จริยธรรม
  💠 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  💠 ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  💠 นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  💠 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  💠 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  💠 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
จัดซื้อจัดจ้าง
  💠 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 รายเดือน)
  💠 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายปี)
  💠 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
  💠 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  💠 แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  💠 รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  💠 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  💠 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  💠 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  💠 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  💠 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  💠 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  💠 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  💠 ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  💠 องค์กรแห่งการเรียนรู้
  💠 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  💠 รายงานผลการดำเนินงาน
  💠 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  💠 ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
  💠 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
  💠 ฐานข้อมูลผู้พิการ
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  💠 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  💠 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  💠 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  💠 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  💠 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การบริการด้านสาธรณะ
  คำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์
  💠 แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
  💠 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  💠 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  💠 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  💠 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  💠 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  💠 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  💠 ภาษีน่ารู้
  💠 การจดทะเบียนพาณิชย์
  💠 E - SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  💠 การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทะเลทรัพย์-ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 7 (ดู : 644) 31 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งป่าตาล หมู่ที่ 4 (ดู : 423) 31 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองติ่ง-หนองเงิน หมู่ที่1,8 (ดู : 358) 31 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนสายคลองน้อย หมู๋ที่ 5 (ดู : 355) 25 ม.ค. 2560
ประกาศอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (ดู : 353) 25 ม.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย (ดู : 352) 25 ม.ค. 2560
ประกาศสอบราคาซื้อรถ (ดู : 365) 25 ม.ค. 2560
ประมาณการราคาก่อสร้างถนนสายชัยรัตน์พัฒนาหมู่ที่ 5 (ดู : 364) 25 ม.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสายสนามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 348) 14 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิดข้างถนนสายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 6 (ดู : 335) 14 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบาบนน้ำแบบเปิดข้างถนนสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 และโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตข้างถนนสายปากบ่อ หมู่ที่ 5 (ดู : 330) 14 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล้กห้วยเรียง หมู่ที่ 2 (ดู : 395) 14 มิ.ย. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8 (ดู : 335) 25 พ.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.2 (ดู : 349) 25 พ.ค. 2559
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีลสายวันเฉลิม หมู่ที่ 7 (ดู : 361) 25 พ.ค. 2559
ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแตง (ดู : 385) 24 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ดู : 332) 28 ม.ค. 2558
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปา (ดู : 317) 28 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 311) 7 พ.ย. 2557
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านบ่อนก หมู่ที่ 6 (ดู : 308) 7 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 302) 17 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 328) 17 ต.ค. 2557
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ดู : 307) 17 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ดู : 295) 2 ก.ค. 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 297) 19 ธ.ค. 2556
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ (ดู : 294) 5 พ.ย. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 297) 18 ต.ค. 2556
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีลสายจันทร์เจริญ (ดู : 283) 27 ส.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษษศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 295) 27 ส.ค. 2556
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน (ดู : 294) 3 ต.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 6 (ดู : 0) 14 ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 305) 20 ส.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างงานก่อสร้างและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์มพร้อมรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 (ดู : 201) 29 ก.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้างและราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (ดู : 194) 9 ก.ค.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 52) 6 มิ.ย.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล (ดู : 58) 22 ก.พ.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างงานก่อสร้างและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ (วังพงศ์) หมู่ที่ ๕ (ดู : 122) 17 ม.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
E-mail Address : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : office@talasupcity.go.th
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs