Change Language Thai English
หน้าแรก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายธนวัฒน์ โพธิสาร
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
093-294-1926
 
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
064-402-7779
 
ข้อมูลบุคลากร
    💠 คณะผู้บริหาร
    💠 สมาชิกสภาเทศบาล
    💠 หัวหน้าส่วนราชการ
    💠 สำนักปลัด
    💠 กองคลัง
    💠 กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  💠 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  💠 แผนดำเนินงานประจำปี
  💠 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  💠 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  💠 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  💠 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  💠 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติ
  💠งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  💠ประกาศ
รายงาน
  💠 รายงานการคลัง
  💠 รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  💠 รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  💠 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  💠 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  💠 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  💠 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กิจการสภา
  💠 ประกาศรายงานการประชุมสภาที่ผ่านการรับรอง
  💠 ประกาศกำหนดสมัยประชุม
  💠 เชิญประชุม/ประกาศการประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  💠 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  💠 แผนพัฒนาบุคลากร
  💠 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  💠 คุณธรรม จริยธรรม
  💠 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  💠 ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  💠 นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  💠 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  💠 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  💠 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
จัดซื้อจัดจ้าง
  💠 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 รายเดือน)
  💠 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายปี)
  💠 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
  💠 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  💠 แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  💠 รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  💠 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  💠 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  💠 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  💠 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  💠 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  💠 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  💠 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  💠 ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  💠 องค์กรแห่งการเรียนรู้
  💠 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  💠 รายงานผลการดำเนินงาน
  💠 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  💠 ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
  💠 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
  💠 ฐานข้อมูลผู้พิการ
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  💠 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  💠 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  💠 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  💠 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  💠 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การบริการด้านสาธรณะ
  คำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์
  💠 แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
  💠 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  💠 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  💠 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  💠 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  💠 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  💠 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  💠 ภาษีน่ารู้
  💠 การจดทะเบียนพาณิชย์
  💠 E - SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  💠 การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องกรวด-หนองเงิน หมู่ที่ 8 (ดู : 2) 20 พ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจันทร์เจริญ(ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 (ดู : 0) 20 พ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขาแมว หมู่ที่ 1 (ดู : 1) 20 พ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คััน (ดู : 23) 15 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 หมู่ที่ 8 (ดู : 18) 14 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวันเฉลิม หมู่ที่ 7 (ดู : 14) 14 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสีเสียด หมู่ที่ 3 (ดู : 15) 14 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลทะเลทรัพย์ (ดู : 19) 30 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาแมว ซอย 2 หมู่ที่ 2 (ดู : 24) 7 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงทรัพย์ หมู่ที่ 4 (ดู : 21) 23 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาแม่พรม หมู่ที่ 3 (ดู : 22) 23 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาแมว ซอย 2 หมู่ที่ 2 (ดู : 31) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการ (ดู : 195) 27 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณคลองสะท้าน หมู่ที่ 4 (ดู : 68) 9 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งป่าตาล ม.4 (ดู : 48) 20 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาสีเสียด ม.3 (ดู : 46) 20 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองน้อย ม.5 (ดู : 44) 20 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายประชาพัฒนา ม.6 (ดู : 133) 20 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังสหกรณ์ ม.3 (ดู : 42) 20 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขาแมว หมู่ที่ 1,3 (ดู : 58) 27 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูรังสายหนองเงิน หนองสายต่ิ่ง หมู่ที่ 1,8 (ดู : 46) 27 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางนา หมู่ที่ 2 (ดู : 57) 27 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าเขาแมว ซอย 2 หมู่ที่ 2 (ดู : 45) 27 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทำเลทรัพย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายวงทรัพย์ หมู่ที่ 4 (ดู : 65) 27 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 (ดู : 71) 27 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงทรัพย์ หมู่ที่ 4 บ้านทะเลทรัพย์ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (ดู : 103) 11 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านปากบ่อ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (ดู : 67) 11 ม.ค. 2566
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 90) 15 ธ.ค. 2565
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 71) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.60002 จากสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 (ดู : 132) 11 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ (ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 (ดู : 112) 11 ส.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ภักดี ซอย 3 (หมู่ที่6) (ดู : 128) 11 ส.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบ่อ หมู่ที่่ 5 (ดู : 124) 3 ส.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ (ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 (ดู : 125) 27 ก.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ภักดี ซอย 3 หมู่ที่ 6 (ดู : 127) 27 ก.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.60002 จากสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 (ดู : 112) 27 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.60002 จากสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 (ดู : 168) 24 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 (ดู : 176) 15 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 7 (ดู : 180) 22 ก.พ. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างงานก่อสร้างและราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.ทะเลทรัพย์ (ดู : 179) 21 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎ์ภักดี ซอย 1 หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร (ดู : 195) 2 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาแมว ซอย 1 หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 เมตร (ดู : 196) 1 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ (วังพงศ์) หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (ดู : 186) 1 ก.พ. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างงานก่อสร้างและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ภักดี ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ (ดู : 223) 17 ม.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างงานก่อสร้างและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาแมว ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ (ดู : 232) 17 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.60002 จากสายวงทรัพย์เชื่อมตำบลท่าแซะ หมู่ที่ 4 (ดู : 204) 12 ม.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างงานก่อสร้างและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายวงทรัพย์เชื่อมตำบลท่าแซะ หมู่ที่ 4 (ดู : 231) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์มพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ดู : 297) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ ๕ (ดู : 299) 13 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ต.ทะเลทรัพย์ (ดู : 295) 23 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลในตำบลทะเลทรัพย์ หมู่ที่ ๘ (ดู : 278) 23 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 292) 18 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 คัน (ดู : 320) 16 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาแมว หมู่ที่ 3 ต.ทะเลทรัพย์ (ดู : 277) 30 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมือนเนรมิต หมู่ที่ 7 ต.ทะเลทรัพย์ (ดู : 280) 30 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวันเฉลิมหมู่ที่ 7 ต.ทะเลทรัพย์ (ดู : 323) 30 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 265) 16 ก.ค. 2564
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จ่านวน ๑ คัน เทศบาลต่าบลทะเลทรัพย์ อ่าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 296) 12 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 286) 5 เม.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายสนามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 517) 17 ธ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
E-mail Address : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : office@talasupcity.go.th
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs