Change Language Thai English
หน้าแรก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายธนวัฒน์ โพธิสาร
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
093-294-1926
 
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
064-402-7779
 
ข้อมูลบุคลากร
    💠 คณะผู้บริหาร
    💠 สมาชิกสภาเทศบาล
    💠 หัวหน้าส่วนราชการ
    💠 สำนักปลัด
    💠 กองคลัง
    💠 กองช่าง
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  💠 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  💠 แผนดำเนินงานประจำปี
  💠 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  💠 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  💠 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  💠 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  💠 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติ
  💠งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  💠ประกาศ
รายงาน
  💠 รายงานการคลัง
  💠 รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  💠 รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  💠 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  💠 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  💠 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  💠 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กิจการสภา
  💠 ประกาศรายงานการประชุมสภาที่ผ่านการรับรอง
  💠 ประกาศกำหนดสมัยประชุม
  💠 เชิญประชุม/ประกาศการประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  💠 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  💠 แผนพัฒนาบุคลากร
  💠 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  💠 คุณธรรม จริยธรรม
  💠 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  💠 ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  💠 นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  💠 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  💠 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  💠 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
จัดซื้อจัดจ้าง
  💠 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 รายเดือน)
  💠 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายปี)
  💠 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
  💠 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  💠 แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  💠 รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  💠 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  💠 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  💠 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  💠 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  💠 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  💠 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  💠 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  💠 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  💠 ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  💠 องค์กรแห่งการเรียนรู้
  💠 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  💠 รายงานผลการดำเนินงาน
  💠 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  💠 ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
  💠 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
  💠 ฐานข้อมูลผู้พิการ
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  💠 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  💠 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  💠 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  💠 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  💠 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การบริการด้านสาธรณะ
  คำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์
  💠 แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
  💠 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  💠 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  💠 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  💠 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  💠 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  💠 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  💠 ภาษีน่ารู้
  💠 การจดทะเบียนพาณิชย์
  💠 E - SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  💠 การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1241 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 19 กันยายน 2561
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

ในโลกยุคปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เป็นไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาความเจริญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวม เป็นสังคมวัตถุนิยมเน้นการตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุ เป็นหลัก ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจทำให้รู้ไม่เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นความเห็นแก่ตัวจึงมากขึ้นในสังคม การรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้อยลง หวังพึ่งพิงผู้อื่นจนลืมพัฒนาตนเอง ทำให้ขาดหลักการพึ่งพาตนเอง และทำให้คนไทยลืมความเป็นมาว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และภายใต้การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้มีการนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มาปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยการพัฒนาไปในทุกมิติ มีการบูรณาการบนทางสายกลาง ด้วยความพอประมาณและมีเหตุผล รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 เรื่อง  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2553 โดยได้กำหนดพันธกิจในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดบริการสารธารณาให้กับประชาชนต่อไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน้อมนำหลักแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานให้กับสังคมไทย โดยการส่งเสริม ให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง สามารถปฏิบัติได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรมเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนที่มีความสนใจและเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคที่ปลอดภัยเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตร  ผ่านการกระบวนการกลุ่มและฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตในศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและชุมชนต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทนและการปศุสัตว์ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ /เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทนและการปศุสัตว์โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้/เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน /เพื่อส่งเสริมให้เกิดครัวเรือนและชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรเครือข่ายที่อยู่นอกพื้นที่

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
   หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160  โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
E-mail Address : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : office@talasupcity.go.th
   Copyright © 2019. www.talasupcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs